Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije

Provedeno ispitivanje zadovoljstva pružanjem usluge osobne asistencije korisnicima

Bez naslova

Svrha provedbe ispitivanja je procjena zadovoljstva, učinkovitosti i učinka pružanja usluge osobne asistencije te osobama s invaliditetom putem Društva multiple skleroze Zagrebačke županije.

Ispitivanje je provedeno tijekom svibnja i lipnja 2024. godine, a zaključeno je 20. lipnja. Ispitivanje je bilo anonimno, a upitnik je poslan poštom i emailom korisnicima usluge osobne asistencije koje primaju uslugu putem Društva multiple skleroze Zagrebačke županije. U ispitivanju je sudjelovalo 24 korisnika usluge osobne asistencije.
Upitnik se sastojao od 22 pitanja, od kojih je jedno pitanje koje zahtjeva opisni odgovor. Na ostala pitanja ispitanici su odgovarali zaokruživanjem jedne tvrdnje od ponuđene četiri tvrdnje.

Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć i podrška osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te pomoć i podrška u komunikaciji i primanju informacija, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom, kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima.
2007. godine Republika Hrvatska ratificirala je i Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Konvencija na samom začetku ističe djelovanje društva na život osoba s invaliditetom, promičući socijalni model (Dadić i sur., 2018.).
Nakon Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Republika Hrvatska potpisuje brojne dokumente kojima promiče prava osoba s invaliditetom. Tako prava osoba s invaliditetom nalazimo u nizu zakona, pa tako i u Zakonu o socijalnoj skrbi, Obiteljskom zakonu i drugima. Jedan od recentno usvojenih zakona, a koji daje jedno od temeljnih prava osobama s invaliditetom jest i Zakon o osobnoj asistenciji. Radi se o propisu koji se čekao dugi niz godina i koji su zagovarale brojne udruge koje se bave poboljšanjem kvalitete života osoba s invaliditetom, kao i same osobe s invaliditetom. Mogućnost osobne asistencije za osobe s invaliditetom tako je nakon dugogodišnjeg projektnog financiranja te zagovaranja sustavnijeg rješenja konačno postalo pravno uređeno pitanje.
Rješenjem Grada Zagreba – Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom od 2023. licencirani smo za pružanje usluge osobne asistencije i nalazimo se u Registru pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.
Prema Zakonu o osobnoj asistenciji koji je stupio na snagu 1. srpnja 2023. (NN 71/2023) pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent priznaje se osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, koja je navršila 18 godina te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje Registar osoba s invaliditetom.

Prema Zakonu o Registru osoba s invaliditetom, u Hrvatskoj ima 16% osoba s invaliditetom u populaciji (Benjak, 2022.). Osim što javne politike izravno utječu na njih, utječu i na njihove obitelji te prijatelje. Time Republika Hrvatska kao socijalna država preuzima odgovornost za poboljšanje kvalitete života povećega broja svojih građana. Trenutni javnopolitički okvir uređuje čitav niz mogućnosti za osobe s invaliditetom, no još uvijek postoji prostor za poboljšanje njihova položaja u društvu.
Slično se događa i sa uslugom osobne asistencije. Nakon dugogodišnjeg zagovaranja udruga koje se bave zagovaranjem prava osoba s invaliditetom, usluga je osobne asistencije regulirana u hrvatskom pravnom poretku. Ista je napravljena polazeći od temelja socijalnoga modela kojim se društvo prepoznaje kao jedan od ključnih dionika koji ima veliki utjecaj na život osoba s invaliditetom. Prepoznaje se da osobe s invaliditetom nisu samo one koje imaju objektivna oštećenja, već one koje uz djelovanje društva trebaju postati i sastavni dio istoga.
Zakon o osobnoj asistenciji tako donosi odmak od mogućnosti osobne asistencije do zajamčenoga prava. Drugim riječima, usluga ovim Zakonom više ne ovisi o projektnome financiranju, već ono postaje institucionalno, a planira se i ravnomjerna zastupljenost usluge na cijelom području Republike Hrvatske, bolji uvjeti rada osobnih asistenata te povećanje broja korisnika usluge.

2020. godine u Hrvatskoj je provedena evaluacija pružanja usluge osobne asistencije. Provedena je nad uslugama pruženima od strane udruga osoba s invaliditetom, kao i onih udruga koje kroz projekte djeluju u korist osoba s invaliditetom, a budući da se radi o dominantnom mjestu pružanja usluga osobne asistencije. Svrha je bila utvrditi koliko je djelotvorna te učinkovita usluga osobne asistencije, kao i usluga prevoditelja hrvatskoga znakovnog jezika te videćeg pratitelja. Neki od problema koji se spominju u okviru evaluacije jesu regionalna neravnomjernost pružanja usluge osobne asistencije (nedostatak osoba za obavljanje posla osobnog asistenta, prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika te videćeg pratitelja; usluga ovisi o postojanju organizacija civilnoga društva na nekom području), ali ujedno se ukazuje i na visoko zadovoljstvo uslugom osobne asistencije. Kao jedan od izazova ističe se premalo vremena u okviru kojeg se usluge pružaju, ali i potreba za većom prilagodljivošću u dogovorima oko vremena kada je usluga potrebna osobi s invaliditetom (primjerice tijekom vikenda ili noću). Kod samih pružatelja usluge osobne asistencije ističe se problem niskih primanja te nedostatak edukacija i supervizije (Milić Babić i sur., 2020.).
Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba:
• koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
• kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
• čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj na temelju zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, osim u slučaju propisanom člankom 34. stavcima 4., 5. i 6. Zakona o osobnoj asistenciji
• koja ostvaruje pravo na njegovatelja na temelju drugih propisa
• koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
• koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelje
• ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
• ima osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno u organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa.

Zahtjev za pružanje usluge osobne asistencije podnosi se područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
Trenutno Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije pruža uslugu osobne asistencije za 24 korisnika.

Cjelokupno ispitivanje dostupno je na sljedećem linku: ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGOM OSOBNE ASISTENCIJE

Podijeli

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale novosti

Skip to content